Екофорум за Природата
 

Нашата Мисия

Ние от Екофорум за Природата смятаме, че Човекът е длъжник на Природата. Виждаме, че нашата цивилизация безрасъдно унищожава планетната екосистема и нехае за последствията.

 

Разбираме, че ако не преустановим необмисленото унищожаване на околната среда и изразходването на природните ресурси, човечеството е обречено.

 

Приемаме, че е дълг на нашето поколение да направим необходимото, за да запазим дивата среда, естествените ресурси, природните местообитания и биоразнообразието, такива, каквито са в настоящия момент и за хората и за останалите земни форми на живот.

Нашите Цели

Проекти

Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания (9560*, 9180*) и тревно местообитание 6510, в централна България”, LIFE16NAT/BG/000856
Проучвателен моноторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район