Екофорум за Природата
 

Проекти

Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания (9560*, 9180*) и тревно местообитание 6510, в централна България”, LIFE16NAT/BG/000856
Проучвателен моноторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район
Проучвателен моноторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район
20/01/2018 г.
Период на изпълнение: 2015 – 2016 г. (EARBDMINING)
Организация/Донор: EEA Grants.
Reclaiming rivers for Implementation of Vital and Environment-friendly Renewable energy Source
Reclaiming rivers for Implementation of Vital and Environment-friendly Renewable energy Source
19/01/2018 г.
RIVERS
Период на изпълнение: 2013 – 2014 г.
Изготвяне на печатни издания с информация за ефективността на различни отоплителни системи
Изготвяне на печатни издания с информация за ефективността на различни отоплителни системи
18/01/2018 г.
Община Плевен
Период на изпълнение: 09-10.2011 г.
Повишаване информираността и ангажираността на населението по „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив”
16/01/2018 г.
Период на изпълнение: 10/2008 г. – 12/2008 г.
Финансиран от Община Пловдив.
Разработване на Раздел “Лечебни растения” към Общинската Програма по Околна Среда, Община Пловдив
14/01/2018 г.
Период на изпълнение: 05/2007 г. – 07/2007 г.
Фиксиране на въглерод – ефективен метод за намаляване на парниковите газове – Демонстрационен проект: Залесяване с дългогодишни местни дървесни растителни видове на старо сметище в землището на с. Маноле, Община Марица, Област Пловдив
13/01/2018 г.
Период на изпълнение: 02/2007 г. – 04/2007 г.
Финансиран от Посолство на Великобритания, The Secretary for State for Foreign and Commonwealth Affairs.
В партньорство с Община Марица, Област Пловдив.
повече»
Изграждане на общинска екологична мрежа на територията на Община Първомай – модел за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие
12/01/2018 г.
Период на изпълнение: 07/2006 г. – 06/2007 г.
Project nr. BG/KNIP06/03
Финансиран от Small Nature Management Projects (Matra/KNIP).
Проектът е осъществен с подкрепата на Община Първомай.
повече»