Екофорум за Природата
 

Проекти

Фиксиране на въглерод – ефективен метод за намаляване на парниковите газове – Демонстрационен проект: Залесяване с дългогодишни местни дървесни растителни видове на старо сметище в землището на с. Маноле, Община Марица, Област Пловдив

13/01/2018 г.
Дейности:
1. Селектиране на дългогодишни характерни местни дървесни видове; изготвяне на проект за залесяване; залесяване на изоставено сметище;
2. Въвличане на обществеността – откриване на залесеното изоставено сметище с участието на кметове, представителители на държавни институции, ученици, студенти, местни жители, журналисти.
Резултати:
1. Над 5000 залесени фиданки;
2. Осъществена рекултивация на старо сметище;
3. Повишено обществено съзнание и ангажираност в насока намаляване на парниковите газове.

Период на изпълнение: 02/2007 г. – 04/2007 г.
Финансиран от Посолство на Великобритания, The Secretary for State for Foreign and Commonwealth Affairs.
В партньорство с Община Марица, Област Пловдив.