Екофорум за Природата
 

Проекти

Изграждане на общинска екологична мрежа на територията на Община Първомай – модел за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие

12/01/2018 г.
Дейности:
1. Изследване и оценка на съществуващите консервационно значими територии, хабитати и видове в Община Първомай; оценка на съществуващите практики за ползване на природните ресурси;
2. Идентифициране на приоритетни за включване в общинската екологична мрежа територии, напр. ключови хабитати и видове;
3. Създаване на концепция за общинска екологична мрежа и картиране на компонентите – защитени територии, екологични коридори, буферни зони и зони за устойчиво развитие;
4. Създаване на екологичните коридори чрез залесяване с характерни местни дървесни и храстови видове (полски ясен, полски бряст, летен дъб и др.), с участието на местното население;
5. Специализирано обучение на институциите, отговорни за управлението на общинската екологична мрежа;
6. Разработване на туристически маршрути в рамките на изградената общинска екологична мрежа;
7. Подготовка на предложения за средни и големи проекти за по-нататъшно развитие на екологичната мрежа, насочени към конкретни местни и международни донори;
8. PR дейности – провеждане на семинар, издаване на плакат, Наръчник и представяне в web-site.

Период на изпълнение: 07/2006 г. – 06/2007 г.
Project nr. BG/KNIP06/03
Финансиран от Small Nature Management Projects (Matra/KNIP).
Проектът е осъществен с подкрепата на Община Първомай.