Екофорум за Природата
 

Проекти

Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания (9560*, 9180*) и тревно местообитание 6510, в централна България”, LIFE16NAT/BG/000856

21/01/2018 г.
Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания (9560*, 9180*) и тревно местообитание 6510, в централна България”, LIFE16NAT/BG/000856
Проектът включва дейности за подобряване на природозащитното състояние и опазване на приоритетни местообитания от Директива 92/43 в защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 в централна и югозападна България.
Още за проекта може да видите на сайта и Facebook страницата му.
В него, сдружение "Екофорум - За природата" отговаря за изпълнението на основните дейности касаещи местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp.

Обща информация за местообитанието:
Това местообитание обхваща 5 подтипа като в България се среща само един от тях - Гръцки хвойнови гори (Juniperetum excelsae) (Pal. 42.A3 Grecian juniper woods (Juniperetum excelsae). Тези гори се срещат на ограничена площ в рамките на ЕС в Гърция, Кипър и България. Хабитатът обхваща съобществата на дървовидната хвойна Juniperus excelsа, които в България са много редки тъй като страната ни попада в северната периферия на разпространение на местообитанието.
 Ендемични гори от Juniperus spp. в страната се срещат само в районите с изразен средиземноморски климат – в Родопите – около Кричим (поддържан резерват „Изгорялото гюне”), Асеновград (много ограничено по р. Чепеларска) и по-масово единствено в долината на р. Струма (Кресненското дефиле). Представляват гори и храсталаци от склерофилни вечнозелени и листопадни видове с много открити места и с богата тревна покривка. Съобществата с участие на дървовидна хвойна са разпространени основно при надморска височина между 100 и 300–400 m. По притоците на Струма те се изкачват малко по-нагоре. Проективното покритие на дървесния и храстовия етаж е около 30–50%. Участието на дървовидната хвойна най-често варира от 2 до 4–5 индивида на десет дървета.
Местообитанието е включено в Червената книга на природните местообитания на България в категорията „критично застрашено”. Включено е в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и е приоритетно за опазване. Дървовидната хвойна е защитен вид, включен в Приложение № 3 на същия закон. В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като „уязвим” (vulnerable).[1]
 Местообитанието е включено в Приложение 6 на Бернската конвенция и в Приложение 1 на Директива 92/43 за местообитанията, където е приоритетно. Неговото опазване в страната е ценно и поради това, че представлява най-северното му географско разпространение.

Заплахи за местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp.:
- Интензивно развитие на конкурентни видове дървесна и храстова растителност, което затруднява развитието на подраста на хвойната. Такива основно са келяв габър, космат дъб, благун, мъждрян, воден габър, култури от черен бор, кукуч, драка, люляк, храстовидна зайчина, плюскач и др.
- Слабо и бавно естествено семенно възобновяване на хвойната.
- Загиване на старите дървета дървовидна хвойна поради различни причини – общо засушаване на климата, паразити (молеца Gelechia senticetella и др.).
- Промяна на видовия състав на съобществата и обрастване поради навлизане на чужди видове и рудерали. Тази заплаха е особено изразена в резервата „Изгорялото гюне”. Регистрирано е осезаемо присъствие на инвазивния американски вид аморфа (Amorpha fruticosa). Установени са също места с навлизане на акация (Robinia pseudoacacia).
- Висока опасност от пожари, а видовете хвойна нямат механизъм за възстановяване след опожаряване, както някои други иглолистни видове в средиземноморието.
- Наличие на съществуваща инфраструктура – ЖП-линии, асфалтови и черни пътища, пътеки и далекопроводи, хидроенергийно строителство (особено в района на резерват „Изгорялото гюне”), дейности по тяхната поддръжка и планирана нова инфраструктура (магистрала „Струма” в Кресненския пролом).
- Не са актуализирани/изготвени цифровите граници на защитените местности „Моравска” и „Кресненско дефиле” (виж регистъра на ЗТ и ЗЗ в България), в които попадат голяма част от местообитание 9560;
- Паша на селскостопански животни в местообитанието.
- Замърсяване на терените с отпадъци
- Промените в климата.

Цели на проекта:
- Да се подобри природозащитното състояние на приоритетно местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. (1135,18 ха) в защитени зони Кресна-Илинденци и Родопи-Западни чрез прилагане на дейности за възстановяване и опазване, чието изпълнение в дългосрочен план ще осигури достигане на състояние, идентично с избран еталон на местообитанието от територията на резерват „Тисата”.
- Да се подобри природозащитното състояние на приоритетно местообитание 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове (1309,08 ха) в ЗЗ Централен Балкан чрез изпълнение на дейности за възстановяване и опазване, като бъде премахната опасността от навлизане на инвазивни чужди видови и същевременно площта на местообитанието се увеличи с 5 ха.
- Да се съберат, обобщят и допълнят информацията, знанията и опита за опазване, възстановяване, оценка и мониторинг на приоритетни местообитания 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. и 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове в България, които да се споделят с други заинтересовани страни в страната и чужбина.
- Да се повиши обществената осведоменост относно значимостта на приоритетните местообитания, заплахите и мерките за тяхното опазване, в това число и опасността от инвазивни чужди растителни видове и тяхното отрицателно въздействие върху биоразнообразието и природните местообитания.
- Да се създаде модел за съвместно управление на приоритетни местообитания на местно ниво.

Необходими мерки:
- Прилагане на конкретни мерки за подобряване на природозащитното състояние на местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в ЗЗ Родопи-Западни.
- Оценка на състоянието на конкретните територии с местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. и предписване на конкретни консервационни дейности за подобряването и/или поддържането им.
- Изграждане на капацитет и натрупване на опит у отговорните институции, собственици и ползватели на земи за опазване и управление на местообитанията.
- Намаляване на заплахата от ИЧВ в целевите местообитания и Натура 2000 зоните.
- Демонстриране на добри практики за възстановяване и поддържане на приоритетните местообитания, включително и премахване на ИЧВ и обучение на експертите за тяхното прилагане.
- Изготвяне на планове за действие за опазване и поддържане на целевите местообитания в зоните на действие на проекта.
- Споделяне/Предаване на натрупания опит на други заинтересовани страни, които могат да се възползват и да го прилагат в други райони на страната и в чужбина.
- Повишаване на осведомеността на местните общности и широката общественост за природозащитната значимост на приородното местообитание – 9560* Ендемични гори от Juniperus spp.
- Повишаване на осведомеността на местните общности и широката общественост за вредата от ИЧВ и начините на превенция на разпространението и борба с тях.
 
Линк към дипляната за местообитанието на дървовидната хвойна към Проекта:

В изпълнение (2017 г. - сега).
Проект: LIFE16NAT/BG/000856
Съ-финансиран от EU (LIFE Programme).
Водеща организация: Фондация "Информация и природозащита".