Екофорум за Природата
 

Проекти

Възстановяване и опазване на влажна зона - находище на блатно кокиче в с. Градина, Пловдивска област, включена в проекто-мрежата NATURA 2000 и устойчиво ползване на природните ресурси

08/01/2018 г.
В изпълнение на целите по проекта беше извършен детайлен анализ на състоянието и възстановен сезонния заливаем режим на влажната зона, находище на блатно кокиче. Беше изготвена и приложена програма за устойчиво управление на водния режим на находището, както и бяха обучени заинтересованите страни в оперативното управление на водния режим на проектната територия. Издадени и разпространени са наръчник и плакат.

Период на изпълнение: 06/2005 г. – 12/2005 г.
Финансиран от фондация “ЕкоОбщност” по програма “Местни еко-инициативи”.