Екофорум за Природата
 

Проекти

Обявяване на защитена местност „Находище на блатно кокиче в землището на с. Градина“

10/01/2018 г.
Територията отговаря на изискванията на чл.33 (1) т. 2 от ЗЗТ и на основание чл. 36 ал.1 и 2 от Закона за защитените територии и по предложение на „Екофорум – За природата” тя беше обявена за защитена местност. МОСВ се произнесе за целесъобразността на даденото предложение, след което бе проведена комисията по чл.38 (1) от ЗЗТ. Обявявена от Министъра на околната среда и водите през септемри 2006 г.
В местността се намира едно от най-големите находища на блатно кокиче (Leucojum aestivum) в Южна България и едно от най-богатите по съдържание на алкалоида галантамин в страната. Разположена е в крайречна равнинна заливна гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и полски бряст (Ulmus minor) по поречието на р. Марица - природни хабитати, попадащи в приложение №1 на Закона за биологичнота разнообразие, като “приоритетни” за опазване.

Период на изпълнение: 2006 г.
Обявявена от Министъра на околната среда и водите през септемри 2006 г.