Екофорум за Природата
 

Проекти

Опазване на находищата на блатно кокиче, подобряване състоянието им и установяване на практики за устойчивото му ползване в Пловдивски регион.

04/01/2018 г.
Опазване на находищата на блатно кокиче, подобряване състоянието им  и установяване на практики за устойчивото му ползване в Пловдивски регион.
Възстановяване на водния режим на равнинни, крайречни гори и влажни зони, като част от местообитанията на блатното кокиче, загубили заливния си характер в следствие на изкуствено пресушаване. Изграждане на новаторска канална и клапанна система за регулиране на водния режим на проектните зони. Обучение на институциите и  местните власти относно статут, европейски стандарти и законодателство касаещи влажните зони. Обучение на малцинствени групи (роми) в принципите на устойчиво събиране и ползване на блатното кокиче като ресурс за фармацефтичната промишленост. Провеждане на семинари, работни срещи и кръгли маси за подобряване състоянието на влажните екосистеми в Пловдивска област. Обсъждане на законови мерки на институционално и неправителствено ниво.

Период на изпълнение: 2001-2002 г.
Финансиран от Фондация “Time-Ecoprojects”, като част от проект с донор Institute for Sustainable Communities in the USAID Democratic Network Program.