Екофорум за Природата
 

Проекти

Обявяване на защитена местност “Рибарници Хаджи Димитрово”

07/01/2018 г.
Територията отговаря на изискванията на чл.33 (1) т. 2 и на основание чл. 36 ал.1 и 2 от Закона за защитените територии и по предложение на „Екофорум – За природата” тя беше обявена за защитена местност. Покриват се изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици. Предвид това е и обект на проучване, като потенциално място, подлежащо на включване в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000, което се провежда в рамките на проект “Опазване на видове и местообитания в България: сближаване с ЕС (НАТУРА 2000).
Обявена за защитена местност от МОСВ прeз 2005 г.

Период на изпълнение: 2005 г.
Обявена за защитена местност от МОСВ прeз 2005 г.