Екофорум за Природата
 

За нас

Дейности

Във връзка с поставените цели, Сдружението поддържа готовност за осъществяване на следните дейности:
 • Екологична оценка на качеството на околната среда;
 • Опазване и устойчиво управление на качеството на водите; опазване и възстановяване на речни хабитати и влажни зони;
 • Заменяне на конвенционалните методи за икономическо развитие с природо-щадящи такива;
 • Информиране на обществеността по въпроси свързани със здравен риск, опазване и възстановяване на околната среда и устойчиви практики за използване на природните ресурси;
 • Възстановяване и консервиране на естествени екосистеми, ландшафти, редки и застрашени видове и техните местообитания;
 • Реконструкция на околната среда;
 • Изготвяне на планове за управление на ландшафти, административни райони, защитени територии, речни басейни и др.;
 • Ефективно координиране на местно ниво на обществеността с бизнес организации и представители на местната власт;
 • Подпомагане на процеса на интегриране спрямо европейските и световни стандарти за управление и опазване на околната среда;
 • Изготвяне на програми за енергоспестяване и други дейности, свързани с рационално използване на енергийните ресурси;
 • Предложения за обявяване на нови защитени територии и видове;
 • Осъществяване на научно-изследователски програми и приложна дейност в областта на опазване и възстановяване на околната среда;
 • Устойчиви практики за социална стабилност на населението и интегриране на малцинствени обществени групи;
 • Стимулиране на програми за алтернативен туризъм.